Garantie

Ela Sieraad garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden, gedurende een termijn van 6 maanden, de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparatie garandeert Ela  gedurende een Sieraad gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde /vervangen onderdelen. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst, zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

Ela Sieraad staat niet in voor gebreken, die na aflevering van het product is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de consument of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat Ela Sieraad in voor eventueel onstane schade als gevolg van gebreken.